Gnocchi Val Varaita 500 g

Gnocchi Val Varaita 500 g